श्वास  सम्बंधित  रोगों के  बारे  में  जन साधारण   की  जानकारी  के  लिए   एक  जन मंच


eq[; i`"B

lans'k & fuoZreku v/;{k] bf.M;u psLV lkslk;Vh
 

¼2011&2012½

                            
fiz; Mk- lkfcj
eq>s ;g ?kks"k.kk djrs gqos vfr izlUurk gks jgh gS fd bf.M;u pSLV lkslk;Vh viuh osclkbZV ij vketu ds fy, 'okal jksxks ls lacafU/kr tkudkjh nsus ds fy, tu eap ¼ifCyd Qksje½ izkjEHk djus tk jgk gS blds tfj, fofHkUu 'okal jksx tSls Vh-ch] nek] QsQM+ks dk dsalj vkfn&vkfn chekfj;ksa dh lk/kkj.k Hkk"kk esa rduhdh tkudkjh nh tk,xhA bl rjg ds dk;ZØe fodflr ns’kksa esa igys ls gh pyk;s tk jgs gSa] gekjs ns’k esa bf.M;u pSLV lkslk;Vh }kjk Hkkjrh; fo’ks"kKksa }kjk Hkkjrh; ifjos’k esa bl rjg dh tkudkjh nsuk ,d iz’kaluh; dk;Z gksxkA
eq>s iw.kZ fo’okl gS osclkbZV }kjk nh tkus okyh tkudkfj;ka vketu ds lkFk lkFk fo|kfFkZ;ksa ds fy, Hkh cgqr mi;ksxh gksxhA eSa bl dk;ZØe dh lQyrk dh dkeuk djrk gwaA

 

izks- iz.kc c:vk
,e-ch-ch-,l- Mh-Vh-lh-Mh- ,e-Mh-
,e,u,s,e,l] ,Q-vkbZ-lh-,l-
fihafliy de phQ lqijbUVsUMsUV
vklke esfMdy dkyst] fnycxkZ
,ao fuoZreku v/;{k] vkbZ-lh-,l-

 

 

 

          (c) Copyright owned by Indian Chest Society                                                                                                                                                  Contact Us

Headquarter: Dr. J.K.Samaria, Hon. Secretary, 36-A, Kabir Nagar Colony, Durgakund, Varanasi-221005